Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

337 resultater

Type dokument
Velg område
337 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringssvar – gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet

  Det vises til høringsbrev av 07.06.21 hvor Kulturdepartementet sender på høring forslag om å gjennomføre Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/882 (tilgjengelighetsdirektivet, heretter direktivet).

 2. Finans Norges høringssvar – bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge

  Det vises til høringsbrev av 21.09.21 hvor forslag til bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge sendes på høring. Finans Norge avgir med dette høringssvar.

 3. Høringsuttalelse: NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

  Vi viser til departementets høringsbrev av 24. juni 2021 om NOU 2021:9 - utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering.

 4. Høring – norsk gjennomføring av direktiv (EU) 2021/338

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev 1. juli 2021 vedrørende gjennomføring av direktiv (EU) 2021/338 i norsk rett. Direktivet gjør endringer i direktiv 2014/65/EU (MiFID II), samt noen tekniske endringer i direktiv 2013/36 (CRD IV).

 5. Høring – norsk gjennomføring av nytt kapitaldekningsregelverk for verdipapirforetak

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev 30. juni 2021 vedrørende gjennomføring av forordning (EU) 2019/20133 (Investment Firm Regulation – IFR) og direktiv (EU) 2019/2034 (Investment Firm Directive – IFD) i norsk rett.

 6. Høringssvar – Forslag til forskrift om behandling av opplysninger om natur- og vannskader i Kunnskapsbanken

  Det vises til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps høringsbrev av 18.06.21, hvor forslag til forskrift om behandling av opplysninger om natur- og vannskader i Kunnskapsbanken sendes på høring

 7. Høring - IFRS 17 Forsikringskontrakter

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 01.07.21 om høring av høringsnotatet IFRS-tilpasning av årsregnskapsforskrifter – IFRS 17 Forsikringskontrakter.

 8. Beregning av foretaksspesifikke krav til systemrisikobuffer og motsyklisk kapitalbuffer – høringsuttalelse fra Finans Norge

  Finans Norge viser til Finanstilsynets brev 01.07.21 vedrørende høring om forskriftsendringer om beregning av foretaksspesifikke krav til både systemrisikobuffer og motsyklisk kapitalbuffer.

 9. Høringssvar – Digitalt skifte av dødsbo

  Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høring av 23.06.21, hvor forslag til en ny bestemmelse i arveloven sendes på høring.

 10. Høringssvar – forslag om å innføre frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker

  Det vises til brev av 08.06.21 der forslag om å innføre frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker sendes på høring. Høringsfristen var 09.09.21, men etter henvendelse ble Finans Norge gitt utsettelse på å inngi høringssvar til 23.09.21.

 11. Høring NOU 2021:1 regler om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning

  Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev av 11.03.21, vedlagt Verdipapirlovutvalgets forslag til endringer i verdipapirhandelloven om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning.

 12. Høringssvar NBO Real

  Finans Norge og Bits har behandlet Norges Banks høringsbrev datert 04.06.2021 og sender samlet høringssvar.

 13. Forslag til endringer i forskrift om Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (tilgang til opplysninger fra registeret for Fellesordningen for AFP)

  Finans Norge støtter departementets forslag om å etablere hjemmel for at Fellesordningen for AFP kan få tilgang til opplysninger om arbeidsforhold fra Aa-registeret til bruk i arbeidet med administrasjon av OU-samordningen.

 14. Høringsuttalelse – Videreføring av midlertidig lov om rekonstruksjon

  Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 18.06.21, samt høringsvedlegg utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet, om forslag om videreføring av lov 7.

 15. Buffer-guide – veiledende verdi for fastsettelse av motsyklisk kapitalbuffer

  Finans Norge rettet i 2013 oppmerksomhet mot rammeverket for fastsettelse av motsyklisk kapitalbuffer og især betydningen av en buffer-guide.

 16. Høringsuttalelse: Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

  Vi viser til departementets høringsbrev av 22.4.2021 om forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

 17. Høring – endringer i skatteloven

  Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 21.05.21 med forslag til endring i skatteloven § 7-3 som kan åpne for mer bruk av leie til eie-ordninger i private boligselskap.