Publisert

Høringssvar – innlemmelse i norsk rett av endringer i referanseverdiforordningen

Det vises til departementets høringsbrev av 04.11.21 vedrørende forslag om innlemmelse i norsk rett av endringsforordning (EU 2021/168) som gjør endringer i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 (referanseverdiforordningen – BMR).

Endringsforordningen på høring innebærer at EU-kommisjonen og nasjonale
tilsynsmyndigheter gis adgang til å utpeke erstatningsreferanseverdi, dersom en
referanseverdi opphører eller ikke lenger ansees som egnet.