Høringssvar – gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet

Det vises til høringsbrev av 07.06.21 hvor Kulturdepartementet sender på høring forslag om å gjennomføre Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/882 (tilgjengelighetsdirektivet, heretter direktivet).

Finans Norge avgir med dette våre innspill.