Forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 22.09.21 om forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjeutbytte.

Departementet foreslår endringer i skatteloven § 11-11 fjerde, femte og sjette ledd. Etter disse
bestemmelsene kan enkelte former for grenseoverskridende omorganiseringer på nærmere vilkår
gjennomføres uten beskatning.