Forsikringsdrift

Finans Norge Forsikringsdrift er en næringslivsorganisasjon med medlemmer bestående av skade-, pensjon- og livsforsikringsselskaper og finanskonsern som utøver virksomhet i Norge.

Abonner på nyhetsbrev

Finans Norge Forsikringsdrift sender ut nyhetsbrev en gang i kvartalet. Abonner på nyhetsbrevet her.

 

Følgende områder er tilknyttet Finans Norge Forsikringsdrift:

Forsikringskriminalitet

Finansnæringen samarbeider på en rekke områder mot kriminalitet. Det gjelder blant annet trusselvurderinger, rapporter om forsikringssvindel, opplæring, kurs, forebyggende arbeid, kampanjer og seminarer. Enheten som arbeider mot forsikringskriminalitet er et viktig kontaktpunkt for myndighetene og en viktig kontakt mot ulike aktører for å bekjempe kriminalitet.

Besøk våre lukkede fagsider om forsikringskriminalitet på Finans Norges temaside om økonomisk kriminalitet

Bilskadekontoret (BSK)

BSK utvikler og drifter skadetakseringssystemet DBS, som benyttes til å taksere biler som repareres for forsikringsselskapenes regning.

Bilskadekontoret arbeider med effektivisering av den totale administrasjonen ved reparasjon, samt tilrettelegger for skadebegrensning.

DBS blir brukt til kalkulasjon av alle kjøretøyskader som forsikringsselskapene gjør opp i Norge.

Mer informasjon på bilskadekontoret.no

FG Skadeteknikk

Formålet til FG (FG står for Forsikringsgodkjent) er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbrudd. FG er en del av Finans Norge Forsikringsdrift.

FG-kontroll er en digital database der hovedformålet er å dokumentere installerte anlegg og gjennomførte kontroller av elanlegg, brannalarmanlegg, slokkesystemer, innbruddsalarmanlegg og lekkasjestoppere.

Mer om FG på fgsikring.no 

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS)

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS) er et register hvor forsikringstagere som melder skade med krav om erstatningsutbetaling blir registrert. Registeret gir en oversikt over antall tilfeller forsikringstakeren har brukt forsikringen.

Les mer om FOSS her

Finans FREG

Folkeregisteret inneholder opplysninger om alle som er eller har vært bosatt i Norge. Gjennom moderniseringen av folkeregisteret vil Skatteetaten tilby alle aktører en mulighet til å hente folkeregisteropplysninger direkte fra Folkeregisteret. Selskaper i finansnæringen har like behov og organiserer seg i et sektorsamarbeid.

Les mer om FREG her 

 

Helsenett

Helsenett er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Forening for Almennleger og Finans Norge Forsikringsdrift som representerer alle forsikringsselskap i Norge.

Helsenett-prosjektet har som formål å gå fra papirbasert til elektronisk innhenting av forsikringserklæringer fra legene. Prosjektet skal levere en felles og standardisert løsning som digitaliserer kommunikasjonen mellom forsikringsselskapene og fastlegene, i tråd med nyeste personvernforordning.

Mer informasjon om Helsenett

Nemnda for helsevurdering

Ved kjøp av personforsikringer som omfatter sykdom og/eller uførhet blir du bedt om omfattende helseopplysninger. Forsikringsselskapene er lovpålagt å vurdere helserisiko og avgjøre om forsikring til normale vilkår kan tilbys. Nemnda for helsevurdering (NHV) kan i spesielle saker bistå med sin ekspertise og gi selskapet en (ikke bindende) anbefaling.

NHV er et samarbeidsorgan med representanter fra medlemsselskapene og fra Den norske legeforening, i tillegg til to sekretærer. NHVs sekretariat ligger i Finans Norge Forsikringsdrift.

I tillegg til å vurdere enkeltsøknader, utarbeider NHV retningslinjer som gir veiledning i hvordan forskjellige helsemessige forhold påvirker dødelighet og fremtidig uførhet og sykdomsrisiko. Formålet er at:

  • selve helserisikoen vurderes likt uavhengig av selskap
  • utvidet kunnskap kan gjøre det mulig å tilby forsikring til personer som ellers ville fått avslag

Mer informasjon om Nemnda for helsevurdering

Norsk Naturskadepool

Ordningen sikrer dekning mot naturskader for alle som har brannforsikring. Forsikringstaker forholder seg til sitt forsikringsselskap for oppgjør, og Norsk Naturskadepool utligner naturskader mellom selskapene fordelt på medlemsandel i poolen.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskader. Denne ordningen administreres av Norsk Naturskadepool. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Det som ikke lar seg forsikre gjennom private ordninger kan være dekket gjennom Statens naturskadeordning.   

Mer om naturskadepoolen på naturskade.no

Norsk Pensjon

Norsk Pensjon drifter en pensjonsportalen som gir en samlet oversikt over forventet alderspensjon fra ulike pensjonsordninger. Portalen utveksler pensjonsinformasjon med NAV, og viser informasjon om dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjonsordninger og privat AFP, samt individuelle pensjons- og spareordninger.

I tillegg til at Norsk Pensjon tilbyr en pensjonsportal til forbrukerne, har Norsk Pensjons infrastruktur blitt brukt til en rekke sentrale tjenester for pensjonsleverandørene. Lovpålagte tjenester som uføresamordning av fripoliser og rapportering til Statistisk sentralbyrå er eksempler på dette.

Panthavergarantipoolen

Poolen skal utjevne risikoen i de tilfeller panthaver har krav på erstatning selv om forsikringsforholdet ikke har vært etablert eller har trådt ut av kraft. Poolen driver ikke forretningsvirksomhet for egen regning, men avregner kvartalsvis resultatet til medlemmene.

Mer informasjon på panthavergaranti.no

Reisehub

Reisehub er en digital kommunikasjonskanal mellom forsikringsselskapene for å utveksle data om reiseskadehendelser. Løsningen er tilgjengelig for tilsluttede selskap via et web-grensesnitt og på sikt via API-basert integrasjon mot forsikringsselskapenes fagsystemer. Tilslutning til Reisehub er tilgjengelig for alle reiseforsikringsselskap som har tillatelse til å bedrive forsikringsvirksomhet i Norge, uavhengig av medlemsstatus i FNF.

Les mer om Reisehub her

 

Reiseskade

Formålet med fagområdet reiseskade er å finne felles løsninger for forsikringsnæringen knyttet til reiseforsikring. Dette kan være knyttet både til samspillet med eksterne aktører, men også for å løse problemstillinger knyttet til arbeidet med å digitalisere og forenkle behandlingen av regresshåndtering ved reiseforsikringsskader. 

Restverdiredningstjenesten (RVR)

RVR er et samarbeidsprosjekt som skadeforsikringsselskapene har med brannvesenet i Norge. Gjennom Restverdiredning (RVR) samarbeider brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av verdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre skader.

Tjenesten er organisert ved at Finans Norge Skadedrift har investert i spesialinnredede biler som er plassert på 23 brannstasjoner rundt om i landet.

Mer om RVR på RVR.no

Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF)

Det overordnete formålet med ROFF er å bedre og sikre en ensartet risikovurdering og redusere risikoen for spekulasjon og mulig forsikringssvindel.

Les mer om ROFF her

Skadehub

Skadehub er en plattform for ansvarsavklaring ved motorvognskader, der selskapene vil ha muligheten til å utveksle krav i forbindelse med en skadesak. Løsningen har også et webgrensesnitt for selskaper som ikke kan eller ønsker å utvikle kobling fra eget fagsystem mot API.  

Skadehub integrerer mot TFFAuto og henter informasjon om ansvarlig selskap for et gitt kjøretøy for en gitt dato.   

Skadehub er kostnadsfritt for medlemmer av TFF eller de som kan representere en filial med egen selskapskode i TFFAuto.  

På sikt vil løsningen også tilrettelegge for å hente informasjon fra DBS - slik at skadetakst kan revideres opp mot de faktiske kravene som blir fremstilt.  

Mer informasjon om Skadehub

Statistikk og analyse

Enhet for statistikk produserer en rekke statistikker innen områdene skadeforsikring (landbasert), livsforsikring og pensjon. Statistikkene er tilgjengelig på Finans Norges nettsider, og omfatter blant annet markedsandeler, premieinnbetalinger, utbetalinger og regnskapstall. I tillegg publiseres temabaserte statistikker over eksempelvis forsikringssvindel, brannskader og trafikkskader.

Hovedsakelig er statistikkene basert på data fra Finans Norges medlemsselskaper, og dekker det alt vesentligste av skadeforsikrings-, livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge.

Trafikkforsikringsforeningen (TFF)

Alle forsikringsselskaper som tilbyr trafikkforsikring i Norge er etter bilansvarsloven pliktige til å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

TFF er blant annet ilagt oppgaven med å kreve inn unnlatelsesgebyr fra uforsikrede motorvogneiere i henhold til bilansvarslovens § 17 a. om gebyr for uforsikrede kjøretøy.

Det kan søkes erstatning for skader gjort av ukjente, uforsikrede eller utenlandske kjøretøy gjennom TFF.

Les mer om TFF på TFF.no

Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki (YFAR)

YFAR (Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki). Et tilbud til bedrifter som ikke får kjøpt yrkesskadeforsikring hos noen av våre medlemsselskaper.

Blir forespørsel om lovpålagt yrkesskadeforsikring avslått av/fra minimum tre medlemsselskap, kan bedriften spørre om å få yrkesskadeforsikring gjennom YFAR.

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF)

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har som oppgave å behandle erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere. Dersom du er blitt påført en yrkessykdom eller vært utsatt for yrkesulykke, og din arbeidsgiver ikke har lovpålagt yrkesskadeforsikring, kan du søke hjelp hos YFF. Alle arbeidsgivere skal etter lov om yrkesskadeforsikring kjøpe yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Ved yrkesulykke eller -sykdom skal man henvende seg til arbeidsgivers forsikringsselskap. Kontakt arbeidsgiver for opplysninger om forsikringsselskapet.

I noen få tilfeller lar arbeidsgivere være å kjøpe yrkesskadeforsikring. I disse tilfellene skal du kontakte YFF.

Dersom det utbetales erstatning fra YFF, vil det bli krevd regress fra arbeidsgiveren.

Mer om Yrkesskadeforsikringsforeningen på YFF.no

Aktuelt fra forsikringsfeltet

Besøksadresse, hovedkontor:

Hansteens gate 2
0253 Oslo

Postadresse:

Finans Norge Forsikringsdrift
Postboks 2473
0202 Oslo

Organisasjonsnummer:
999 523 625

Sentralbord:
23 28 42 00

E-post:
firmapost@finansnorge.no

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
Stine Neverdal