Publisert

Høringssvar - Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven

Finans Norge viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring av 05.10.2021 med høringsfrist 07.01.2022 samt vår etterfølgende dialog og innvilget utsatt høringsfrist til 14.01.2022.

Finans Norge støtter i hovedsak departementets vurderinger, avveininger og forslag, basert på at
kapitaliseringsrenten må være et nivå som gir et relativt stabilt og varig tidsperspektiv - gitt
tidshorisonten ved mange personskadeerstatninger. Departementet uttrykker at «den rentefoten
man kommer frem til skal bli stående et godt stykke frem i tid».