Publisert

Høring – norsk gjennomføring av direktiv (EU) 2021/338

Finans Norge viser til departementets høringsbrev 1. juli 2021 vedrørende gjennomføring av direktiv (EU) 2021/338 i norsk rett. Direktivet gjør endringer i direktiv 2014/65/EU (MiFID II), samt noen tekniske endringer i direktiv 2013/36 (CRD IV).

Endringsdirektivet innfører i hovedsak enkelte administrative lettelser ved handel i finansielle
instrumenter, bl.a. ved å fjerne informasjonskrav mv. som ikke vurderes å gi nevneverdig
investorbeskyttelse.