Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer

Logg inn eller opprett ny bruker ved å bruke "Logg-inn" knappen øverst til høyre. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

329 resultater

Type dokument
Velg område
329 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringssvar - Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven

  Finans Norge viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring av 05.10.2021 med høringsfrist 07.01.2022 samt vår etterfølgende dialog og innvilget utsatt høringsfrist til 14.01.2022.

 2. Høringssvar - Krav til ansvarsforsikring for betalingsfullmektiger og opplysningsfullmektiger

  Det vises til høringsbrev av 03.09.21 om forslag til endring i finansforetaksforskriften om krav til ansvarsforsikring for betalingsfullmektiger og opplysningsfullmektiger.

 3. Forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 22.09.21 om forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjeutbytte.

 4. Høringssvar – innlemmelse i norsk rett av endringer i referanseverdiforordningen

  Det vises til departementets høringsbrev av 04.11.21 vedrørende forslag om innlemmelse i norsk rett av endringsforordning (EU 2021/168) som gjør endringer i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 (referanseverdiforordningen – BMR).

 5. Anerkjennelse av systemrisikobufferen

  Finans Norge viser til Finansdepartementets beslutning 08.12.2020 om økt systemrisikobuffer og nye IRB-gulv for gjennomsnittlig risikovekting av bolig- og næringseiendom.

 6. Forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner

  Finans Norge viser til Skatteetatens brev av 26.08.21 der det var vedlagt et forslag om en ny opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner (salgs- og kjøpsmelding).

 7. Finans Norges innspill til statsbudsjettet 2022

  Finans Norge har deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Her er en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen. Siste høringsdag var fredag 12. november 2021.

 8. Finance Norway’s response to EBA consultation on Amending ITS on currencies with constraints on the availability of liquid assets (EBA/CP/2021/29)

  Finance Norway welcomes the opportunity to offer our response to the consultation paper on Amending Implementing Technical Standards on currencies with constraints on the availability of liquid assets in accordance with Regulation (EU) No 575/2013. See our response below.

 9. Høringsuttalelse – Endringer i verdipapiriseringsforordningen mv

  Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet 7. september 2021 om forslag til endringer i verdipapiriseringsforordningen mv.

 10. Høringssvar – gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet

  Det vises til høringsbrev av 07.06.21 hvor Kulturdepartementet sender på høring forslag om å gjennomføre Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/882 (tilgjengelighetsdirektivet, heretter direktivet).

 11. Finans Norges høringssvar – bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge

  Det vises til høringsbrev av 21.09.21 hvor forslag til bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge sendes på høring. Finans Norge avgir med dette høringssvar.

 12. Høringsuttalelse: NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

  Vi viser til departementets høringsbrev av 24. juni 2021 om NOU 2021:9 - utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering.

 13. Høring – norsk gjennomføring av direktiv (EU) 2021/338

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev 1. juli 2021 vedrørende gjennomføring av direktiv (EU) 2021/338 i norsk rett. Direktivet gjør endringer i direktiv 2014/65/EU (MiFID II), samt noen tekniske endringer i direktiv 2013/36 (CRD IV).

 14. Høring – norsk gjennomføring av nytt kapitaldekningsregelverk for verdipapirforetak

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev 30. juni 2021 vedrørende gjennomføring av forordning (EU) 2019/20133 (Investment Firm Regulation – IFR) og direktiv (EU) 2019/2034 (Investment Firm Directive – IFD) i norsk rett.

 15. Høringssvar – Forslag til forskrift om behandling av opplysninger om natur- og vannskader i Kunnskapsbanken

  Det vises til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps høringsbrev av 18.06.21, hvor forslag til forskrift om behandling av opplysninger om natur- og vannskader i Kunnskapsbanken sendes på høring

 16. Høring - IFRS 17 Forsikringskontrakter

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 01.07.21 om høring av høringsnotatet IFRS-tilpasning av årsregnskapsforskrifter – IFRS 17 Forsikringskontrakter.

 17. Beregning av foretaksspesifikke krav til systemrisikobuffer og motsyklisk kapitalbuffer – høringsuttalelse fra Finans Norge

  Finans Norge viser til Finanstilsynets brev 01.07.21 vedrørende høring om forskriftsendringer om beregning av foretaksspesifikke krav til både systemrisikobuffer og motsyklisk kapitalbuffer.