Publisert

Høring – norsk gjennomføring av nytt kapitaldekningsregelverk for verdipapirforetak

Finans Norge viser til departementets høringsbrev 30. juni 2021 vedrørende gjennomføring av forordning (EU) 2019/20133 (Investment Firm Regulation – IFR) og direktiv (EU) 2019/2034 (Investment Firm Directive – IFD) i norsk rett.

Rettsaktene på høring regulerer kapitalkrav for verdipapirforetak og vil gjennomføres ved
endringer i verdipapirhandelloven, samt ved henvisning (forordningen). Verdipapirforetak i
EØS har frem til nå vært underlagt det samme kapitaldekningsregelverket som kredittinstitusjoner (CRR og CRD IV), med enkelte lettelser. Med IFR og IFD vil verdipapirforetak
underlegges egne regler i verdipapirhandelloven