Høring – forslag til ny forskrift om forsikringsformidling mv.

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 23.11.21 om forslag til ny forskrift om forsikringsformidling mv.

Ny forsikringsformidlingslov vil innebære en overgang fra interne forsikringsagentregistre i
forsikringsforetakene til et sentralt register i Finanstilsynet. For Finans Norge er det viktig at
denne overgangen er så smidig, rask og trygg som mulig uten at forsikringsforetakene
pålegges en rekke nye arbeidsoppgaver.