Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer

Logg inn eller opprett ny bruker ved å bruke "Logg-inn" knappen øverst til høyre. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

394 resultater

Type dokument
Velg område
394 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringsuttalelse - endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 14.10.19 hvor det var vedlagt et høringsnotat fra Finanstilsynet om endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak.

 2. Høring - Endringer i konkursloven §§ 79 og 138 og panteloven § 6-4

  Finans Norge viser til departementets høringsnotat av 29.08.19 med lovforslag om endringer i konkursloven § 79 og § 138 og panteloven § 6-4.

 3. Høring om endringer i ekomforskriften om krav til entydig identifisering av sluttbruker

  Finans Norge støtter departementets forslag om endringer i ekomforskriften for å tydeliggjøre kravene til at tilbyder av offentlig telefontjeneste skal sørge for entydig identifisering av sluttbrukere ved inngåelse, endring og oppsigelse av avtale, herunder ved portering av telefonnummer.

 4. Høringsuttalelse - NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

  Det vises til Finansdepartementets brev av 02.09.19 hvor skatterådgiverutvalgets utredning NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt sendes på høring.

 5. Høringssvar: Prinsipper for beregning og publisering av Nowa

  Det vises til høringsbrev av 15.10.2019 om forslag til justering av prinsipper for beregning og publisering av Nowa.

 6. Høring - endringer i VPS' Regelverk og Standardvilkår som følge av ny personopplysningslov

  Finans Norge mener det er viktig at VPS’ regelverk til enhver tid søker å være i overensstemmelse med personvernregelverket

 7. Høring – regulering av privatrettslig virkning av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser

  Finans Norge viser til departementets brev 20.06.19 med tilhørende høringsnotat med forslag til regulering av privatrettslig virkning av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser.

 8. Høringsuttalelse – videreføring av boliglånsforskriften

  Det vises til Finansdepartementets brev 10.09.19 der det bes om merknader til Finanstilsynets forslag til videreføring av og endringer i boliglånsforskriften.

 9. Høringssvar: Nye EØS-regler om referanseverdier

  Finans Norge er positive til at forordningen inntas i norsk rett og dermed vil gjelde på lik linje med i EU.

 10. Tilpasning av Nibor-metodikk til nye EU/EØS-krav

  Nibor er den viktigste referanserenten for det norske markedet og det er i så måte essensielt at renten oppfyller alle regulatoriske krav.

 11. Høring - forskrift om rapportering til Bankenes sikringsfond (innskuddsgarantiforskriften)

  Det vises til Bankenes sikringsfond høringsbrev av 05.07.2019 med tilhørende høringsnotat om forslag til ny forskrift om krav til rapportering av opplysninger om innskytere og innskudd til sikringsfondet.

 12. Høringsuttalelse – tilpasninger i kapitalkravene for banker

  Det vises til Finansdepartementets brev 25.06.19 om forslag til tilpasninger i kapitalkravene for banker.

 13. FINANCE NORWAY RESPONSE TO EIOPA CONSULTATION ON THE PROPSAL FOR GUIDELINES ON OUTSOURCING TO CLOUD SERVICE PROVIDERS

  Norway is a member of the industry association Insurance Europe (IE), and would thus draw the attention to their reply to this consultation.

 14. Høring - NOU 2019: 1 Overtakelsestilbud - frivillig og pliktig tilbud

  Verdipapirlovutvalgets forslag til revisjon av reglene om overtakelsestilbud i verdipapirhandelloven kapittel 6 med tilhørende forskrifter.

 15. Finans Norges høringssvar til NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

  Finans Norge er nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for finansnæringen i Norge ogrepresenterer om lag 240 finansbedrifter innenfor forsikring, bank og annen finansieringsvirksomhet.

 16. Høring – gjennomføring av EUs verdipapiriseringsforordning

  Det vises til høringsbrev av 21.06.19 med forslag til regler som gjennomfører verdipapiriseringsforordningen i norsk rett og relevante endringer i tilliggende norsk regelverk.