Kompetansesjekken

Tre kollegaer som samarbeider foran en pc. To menn og en kvinne. Foto.

Foto: Nina Lawrenson/peopleimages.com/Adobe Stock

Kompetansesjekken 2022 viser at 77 prosent av den norske finansnæringen har et udekket kompetansebehov. Funnene, hvordan de planlegger å dekke behovet og hvilke egenskaper og holdninger hos nye ansatte bedriftene ser etter, finner du her. Se også opptak fra presentasjonen 19. mai helt nederst.

Finansnæringens store kompetansebehov

Næringen har de siste årene gjennomgått en stor digital transformasjon, samtidig som økt fokus på bærekraft og utenlandsk konkurranse preger hverdagene til finansbedriftene mer og mer. Endringene skaper enda større krav til de ansattes kompetanse. Behovet etter riktig arbeidskraft omtales som bedriftenes udekkede kompetansebehov, eller kompetansegap.

I 2022 oppgir 77 prosent av finansnæringen at de i dag har et udekket kompetansebehov. 31 prosent av bedriftene opplever dette behovet i stor grad. 

Nytt fra 2022 er at vi har valgt å vekte svarene basert på antall ansatte i de ulike bedriftene. Dette gir et mer korrekt bilde av de reelle kompetansebehovene i næringen som helhet.

Når vi spør hvilken kompetanse finansbedriftene trenger mer eller mindre av i de neste to, tre årene ser vi at 97 prosent av næringen kommer til å trenge mer av bærekraft- og klimarisikokompetanse. Dette gjelder både de store bedriftene og de små. Generelt sett har de mindre bedriftene et mindre udekt kompetansebehov enn de større bedriftene. Likevel kommer det tydelig frem at bærekraft og klimarisiko kommer næringen til å trenge mer av innenfor alle grupperingene etter størrelse, altså uavhengig om det er under 100, mellom 100 og 500, og over 500 ansatte i bedriften.

For de minste bedriftene er det i tillegg kompetanse innenfor risiko, etterlevelse/compliance som er mest prekært. For de mellom 100 og 500 ansatte er det kompetanse innenfor forretningsutvikling det er mest etterspørsel etter. Alle bedriftene med 100 til 500 ansatte er på jakt etter arbeidstakere som kan strategi, produkt- og tjenesteutvikling, digitalisering og innovasjon. Alle av de aller største bedriftene svarer at de kommer til å trenge mer kompetanse innenfor bærekraft, men i tillegg svarer 93 prosent at de kommer til å trenge mer innenfor datateknologi. I tillegg ligger analysekompetanse høyt for alle bedrifter med over 100 ansatte. 

Hvordan planlegger bedriftene å dekke kompetansebehovet?

Innenfor bærekraft svarer de fleste at de kommer til å dekke kompetansebehovet gjennom en kombinasjon av å heve nivået til dagens ansatte (83 prosent) og rekruttere nye ansatte (82 prosent). Når det gjelder datateknologi er det mer entydig at de fleste kommer til å dekke kompetansebehovet gjennom nyansettelser (92 prosent), men også bruke noe ekstern kompetanse (69 prosent). Innenfor forretningsutvikling, analyse og risiko, samt etterlevelse/compliance er det særlig rekruttering av nye ansatte som er mest aktuelt.

 

For de bedriftene som svarer at de kommer til å dekke deler av kompetansebehovet gjennom å heve kompetansen til dagens ansatte svarer de fleste at de vil benytte eksterne kurs og kompetansehevende tiltak innenfor Bærekraft og klimarisiko, datateknologi og analyse. Når det gjelder forretningsutvikling og risiko og etterlevelse/compliance svarer de fleste t at de kommer til å gjennomføre interne kompetansehevende tiltak. 

Dette ser arbeidsgivere på som de viktigste egenskapene og holdingene hos de ansatte

I næringen ser vi at der er to ulike egenskaper som skiller seg ut i toppen. 70 prosent av næringen svarer at digitale ferdigheter er noe av de viktigste egenskapene man bør beherske. To tredjedeler mener samtidig at fleksibilitet og agil arbeidsmåte er viktig. Noe som er naturlig når man ser den sterke etterspørselen etter IT og datateknologi kompetanse.

Litt lenger ned på listen, med rundt 40-50 prosent kommer tverrfaglig forståelse, omstillingsevne, innovasjonsevne og analytisk tilnærming. Omstillingsevne, som ved fjorårets undersøkelse var den viktigste av de ulike egenskapene og holdningene, har også i år høyest oppslutning blant de bedriftene med under 500 ansatte.

Bærekraft- og klimarisikokompetanse

Norge og verden står overfor en betydelig omstilling for å nå klimamålene for 2050 og finansnæringen har en nøkkelrolle i å være en pådriver og tilrettelegger for denne omstillingen. 

Til det trengs bærekraftkompetanse i mange nivåer av organisasjonen. Tilgangen på denne kompetansen er derimot svært begrenset i Norge i dag. Hele to tredjedeler av de største finansbedriftene har hatt ubesatte stillinger der bærekraft og klimarisiko har vært en viktig del av stillingens totale kompetanseprofil. De fleste planlegger derfor å dekke dette kompetansebehovet gjennom å øke kompetansen til dagens ansatte.

De fleste bedriftene antar også at for en tidshorisont fra 3 til 5 år så vil 40 til 60 prosent av arbeidsstyrken vil trenge kompetanse innenfor dette området.

Per i dag opplyser 60 prosent av næringen at de tilbyr alle sine ansatte i stor eller noen grad kompetansehevende tilbud innenfor bærekraft og klimarisiko. Dette er alt fra ansatte med kundekontakt, analysearbeid, og compliance og risikostyring. Av de forskjellige type ansattgruppene er det særlig de innenfor forretningsutvikling som i stor grad kommer til å få opplæring i bærekraft og klimarisiko.

Det er særlig innenfor strategiarbeidet det er mest interessant å inkludere bærekraft og klimarisiko.  

IT og datateknologi

Finansnæringen har ledet an digitaliseringen av Norge. Den kontinuerlige digitaliseringsprosessen krever sterk IT – og datateknologi kompetanse. 

Konkurransen om IT-hodene er svært krevende. I det norske arbeidsmarkedet virker det å være en stor knapphet på denne typen arbeidskraft. Hele 60 prosent av finansnæringen opplever at de har hatt ubesatte stillinger innenfor IT det siste året. De vanligste forklaringene er at de ikke får søkere til stillingene eller at kandidaten ikke har den rette spesialkompetansen.

Når tilgangen til IT-ansatte er så mye lavere enn etterspørselen skaper det en svært stor konkurranse om de hodene som er i markedet. IT- hodene kan i praksis velge og vrake hvilken arbeidsgiver de ønsker. Innenfor finansnæringen svarer 59% av næringen at nyrekrutterte IT-ansatte har sluttet i løpet av de siste 12 månedene. Av disse er det flere ulike grunner som trekkes frem til at de ansatte velger å slutte. Spennende arbeidsoppgaver og høyere lønn fremhever hvilke valgmuligheter IT-arbeidskraften har i arbeidslivet.

Spør vi konkret hvilken IT-kompetanse som finansbedriftene etterspør, er det særlig kompetanse innen digitalinfrastruktur. Kandidater som behersker IT-arkitektur, skykompetanse og generell IT-sikkerhet er svært ettertraktede.  

Etterlevelse/compliance

Finansnæringens rammebetingelser tilpasses til en digital økonomi. En mengde lover er under utarbeidelse og i forhandling mellom de europeiske institusjonene. Disse lovene vurderes som EØS-relevante, og vil derfor implementeres i Norge. Bedriftene vil derfor trenge mer kompetanse for å etterleve lovverket.

Svært stor del av næringen etterspør derfor ansatte som passer på at bedriften etterlever lover og regler. Flere bedrifter opplever derfor at det er krevende å finne ansatte som har riktig spesialkompetanse og erfaring innenfor etterlevelse/compliance. 48 prosent har hatt ledige stillinger innenfor feltet som de ikke har besatt det siste året og 39 prosent av næringen svarer at den største utfordringen er at kandidatene mangler den rette spesialkompetansen.

Det er da særlig spesialkompetansen innenfor ESG og hvitvasking som ettertraktes blant finansbedriftene. 

 

Lurer du på noe om kompetansesjekken?

Lurer du på noe om kompetansesjekken og statistikken? Ta gjerne kontakt med oss. 

Opptak av webinar