Publisert

Høring – presiseringer i definisjonen av naturskade i naturskadeforsikringsloven

Basert på et mål om best mulig kundetrygghet ifm naturskadehendelser, støtter vi forslaget.

Presiseringene gir bl a større klarhet ved at det ikke kan oppfattes som en eksemplifisering, men en
uttømmende angivelse av skadehendelser i selve lovteksten.