Publisert

Høring – gjennomføring av forordning om EU-gjenopprettingsprospekt mv.

Finans Norge slutter seg i all hovedsak til Finanstilsynets forslag om gjennomføring av forordning om EU-gjenopprettingsprospekt mv.

Finans Norge støtter at forordningen gjennomføres i norsk rett ved en endring av
inkorporasjonsbestemmelsen i verdipapirhandelloven § 7-1 første ledd. D.v.s at forordning
(EU) 2017/1129 (prospektforordningen) som endret ved forordning (EU) 2021/337 om EUgjenopprettingsprospekt skal gjelde som lov.