Publisert

Behandling av finansiering av eiendomsprosjekter – Finans Norges merknader

Finans Norge viser til Finanstilsynets brev til Finansdepartementet 03.05.21 med tilknyttet vedlegg.Brevet svarer opp departementets oppdragsbrev av 04.03.21, der Finanstilsynet bes undersøke om myndighetene i andre EU/EØS-land gjennom veiledninger eller på annen måte har gitt nærmere uttrykk for hvordan kapitalkravsforordningens (CRR) artikkel 128 skal tolkes - herunder om forhåndssalg av eiendomsprosjekter har betydning for klassifiseringen av slike engasjementer

Finans Norge og næringen har tidligere avgitt utfyllende merknader til Finanstilsynets rundskriv og
vurderinger. For våre synspunkter vises det til vårt brev til Finanstilsynet 16.12.20 og brev til
Finansdepartementet 19.02.21. Vi vil derfor her avgrense oss til å kommentere Finanstilsynets
vurderinger i ovennevnte brev, samt vedlegget som inneholder andre tilsynsmyndigheters
betraktninger.