Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

423 resultater

Type dokument
Velg område
423 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Krav til IRB-modeller – Finans Norges svar

  Det vises til Finanstilsynets brev 24.01.20 med vedlegg om utkast til rundskriv om krav til IRB-modeller.

 2. Høring - endringer i kapitalkravsforordningen for problemlån

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev 18. november 2019, vedlagt høringsnotat om gjennomføring av forordning (EU) 2019/630 i norsk rett.

 3. NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk – Finans Norges høringssvar

  Det vises til brev fra Finansdepartementet 04.11.19 om høring om NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk. Finans Norge fremmer her enkelte merknader

 4. Gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet – Finans Norges synspunkter

  Det vises til brev fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 08.11.19 hvor det bes om innspill til oppfølgingen av delrapport fra fase 3 i områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

 5. Anmodning om opphør av gulvrapportering

  Finansdepartementet bekjentgjorde 05.12.19 at det snart vil vedta forskriftsendringer som setter EUs kapitalkravsregler i kraft med virkning fra 31.12.19.

 6. Høringsuttalelse – Ny låneforskrift

  Det vises til Norges Banks høringsbrev 25.10.2019 om forslag til ny låneforskrift. Finans Norge avgir her sine merknader.

 7. Høringsuttalelse - endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 14.10.19 hvor det var vedlagt et høringsnotat fra Finanstilsynet om endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak.

 8. Høring - Endringer i konkursloven §§ 79 og 138 og panteloven § 6-4

  Finans Norge viser til departementets høringsnotat av 29.08.19 med lovforslag om endringer i konkursloven § 79 og § 138 og panteloven § 6-4.

 9. Høring om endringer i ekomforskriften om krav til entydig identifisering av sluttbruker

  Finans Norge støtter departementets forslag om endringer i ekomforskriften for å tydeliggjøre kravene til at tilbyder av offentlig telefontjeneste skal sørge for entydig identifisering av sluttbrukere ved inngåelse, endring og oppsigelse av avtale, herunder ved portering av telefonnummer.

 10. Høringsuttalelse - NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

  Det vises til Finansdepartementets brev av 02.09.19 hvor skatterådgiverutvalgets utredning NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt sendes på høring.

 11. Høringssvar: Prinsipper for beregning og publisering av Nowa

  Det vises til høringsbrev av 15.10.2019 om forslag til justering av prinsipper for beregning og publisering av Nowa.

 12. Høring - endringer i VPS' Regelverk og Standardvilkår som følge av ny personopplysningslov

  Finans Norge mener det er viktig at VPS’ regelverk til enhver tid søker å være i overensstemmelse med personvernregelverket

 13. Høring – regulering av privatrettslig virkning av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser

  Finans Norge viser til departementets brev 20.06.19 med tilhørende høringsnotat med forslag til regulering av privatrettslig virkning av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser.

 14. Høringsuttalelse – videreføring av boliglånsforskriften

  Det vises til Finansdepartementets brev 10.09.19 der det bes om merknader til Finanstilsynets forslag til videreføring av og endringer i boliglånsforskriften.

 15. Høringssvar: Nye EØS-regler om referanseverdier

  Finans Norge er positive til at forordningen inntas i norsk rett og dermed vil gjelde på lik linje med i EU.

 16. Tilpasning av Nibor-metodikk til nye EU/EØS-krav

  Nibor er den viktigste referanserenten for det norske markedet og det er i så måte essensielt at renten oppfyller alle regulatoriske krav.

 17. Høring - forskrift om rapportering til Bankenes sikringsfond (innskuddsgarantiforskriften)

  Det vises til Bankenes sikringsfond høringsbrev av 05.07.2019 med tilhørende høringsnotat om forslag til ny forskrift om krav til rapportering av opplysninger om innskytere og innskudd til sikringsfondet.