Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

429 resultater

Type dokument
Velg område
429 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Behov for nasjonal koordinering av EUs regelverksarbeid på bærekraftig finans

  Finans Norge, NHO og Rederiforbundet etterlyser en tettere dialog mellom myndighetene og norsk næringsliv og finansnæring, samt en bedre nasjonal koordinering og oppfølging av EUs handlingsplan for bærekraftig finans, herunder særlig EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftige aktiviteter.

 2. Finans Norges høringsuttalelse om forslag til endringer i utlånsreguleringen

  Det vises til Finansdepartementets brev 29.09.20 der det bes om merknader til Finanstilsynets forslag til ny utlånsforskrift. Finans Norge avgir her synspunkter.

 3. Høring – videreføring av forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra tredjeland mv. (kontraktskontinuitet)

  Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev av 14.10.2020 med forslag til endringer i forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra tredjeland til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter (kontraktskontinuitet).

 4. Høring – endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven

  Vi viser til departementets høringsbrev av 2. juli 2020. Nedenfor gis Finans Norges synspunkter på forslagene som er fremmet i høringsbrevet del I.

 5. Høringssvar – endring i advokatregelverket – forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv.

  Det vises til høringsbrev av 12.08.20 om høring om endring i advokatregelverket – forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv. Finans Norge avgir her merknader

 6. Høringssvar – ny lov om pengespill

  Det vises til Kulturdepartementets brev 29.06.20 om høring om ny lov om pengespill. Finans Norge avgir her merknader. Finans Norge mener det er positivt at reguleringen av pengespill samles i én lovog at det innføres ytterligere tiltak for sikre trygge pengespill. Vi har følgende hovedsynspunkter

 7. Høringsuttalelse – forslag til forskrifter til ny arvelov

  Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev 23.06.20 om høring om forslag til forskrifter til ny arvelov. Finans Norge avgir her merknader.

 8. Godkjenning av yrkesskade og yrkessykdom i folketrygden

  Vi viser til e-post 2. april 2020 fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, med innspill knyttet til koronasmitte/covid-19 og folketrygdens yrkessykdomsregelverk.

 9. Høringsuttalelse: Gjennomføring av nytt EU-regelverk om OMF

  Det vises til Finansdepartementets brev 23.3.2020 om høring vedrørende gjennomføring av nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) samt dialog vedrørende utsettelse av høringsfrist til 07.09.2020.

 10. Høring – avvikling av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

  Det vises til Finansdepartementets brev 28.08.20 om høring vedrørende forslag om avvikling av midlertidige endringer i utlånsreguleringen.

 11. Høring – overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv.

  Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev av 21.04.20 med vedlagt høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet. I høringsnotatet foreslås det nye regler om overtredelsesgebyr og ledelseskarantene.

 12. Rapport om revisjon av inkassoloven – høring

  Finans Norge viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring av rapporten Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven. Finans Norge er innvilget fristutsettelse for å besvare høringen til 15.08.20.

 13. Høring – forskrifter mv. om egen pensjonskonto

  Finans Norge viser til høring av 8. mai om forskrifter mv. til nye lovregler om egen pensjonskonto.

 14. Høringssvar - senere forfall for forskuddsskatt for personlige skattytere

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 16.06.20 vedrørende høring av forslag om senere forfall for forskuddsskatt for personlige skattytere (selvstendig næringsdrivende).

 15. Høringsuttalelse - forslag til forskriftsendringer - IFRS 9 for livsforsikringsforetak mv.

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 28.05.20 der det var vedlagt et høringsnotat med forslag om endringer i årsregnskapsforskrifter knyttet blant annet til anvendelse av IFRS 9 i forsikringsforetak og pensjonskasser.