Publisert

Finans Norges innspill til Dokument 8:150S (2020-2021) om nødvendige endringer i regelverket for yrkesskade

Finans Norge ser at det kan være formålstjenlig å foreta en helhetlig gjennomgang av yrkesskadeerstatningsordningene.

Representantforslaget peker på flere viktige forhold knyttet til de to ordningene, både den offentlige i folketrygdloven og den forsikringsbaserte i yrkesskadeforsikringsloven.