Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

63 resultater

Type dokument
Velg område
63 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringssvar - Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven

  Finans Norge viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring av 05.10.2021 med høringsfrist 07.01.2022 samt vår etterfølgende dialog og innvilget utsatt høringsfrist til 14.01.2022.

 2. Forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 22.09.21 om forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjeutbytte.

 3. Forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner

  Finans Norge viser til Skatteetatens brev av 26.08.21 der det var vedlagt et forslag om en ny opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner (salgs- og kjøpsmelding).

 4. Høringssvar – Forslag til forskrift om behandling av opplysninger om natur- og vannskader i Kunnskapsbanken

  Det vises til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps høringsbrev av 18.06.21, hvor forslag til forskrift om behandling av opplysninger om natur- og vannskader i Kunnskapsbanken sendes på høring

 5. Høring - IFRS 17 Forsikringskontrakter

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 01.07.21 om høring av høringsnotatet IFRS-tilpasning av årsregnskapsforskrifter – IFRS 17 Forsikringskontrakter.

 6. Høringssvar – forslag om å innføre frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker

  Det vises til brev av 08.06.21 der forslag om å innføre frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker sendes på høring. Høringsfristen var 09.09.21, men etter henvendelse ble Finans Norge gitt utsettelse på å inngi høringssvar til 23.09.21.

 7. Prop. 107 S (2020-2021) – risiko risikoavlastning av garantier til Reisegarantier og forlengelse av omstillingsordningen

  Brevet fra Finans Norge gikk både til Næringskomiteen og Nærings- og fiskeridepartementet: Vi viser til Prop. 107 S (2020-2021) – risikoavlastning av garantier til Reisegarantier og forlengelse av omstillingsordningen.

 8. Anmodning om utredning av ansvarsforhold ved elektronisk ID og -signatur

  Jeg viser til tidligere kontakt vedrørende finansbransjenes rolle i digitaliseringen av Norge, senest på vårt kontaktmøte 9.februar. Finans Norge mener det er behov for en bred utredning av ansvar for bruk av eID og e-signatur.

 9. Høringssvar – Framtidig forvaltning av fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) i Norge

  Det vises til høringsbrev av 22.12.20, med forslag til strategi for bekjempelse av ILA i Norge. Sykdomsutbrudd har vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, ikke bare for de direkte berørte oppdrettsselskapene, men også for forsikringsselskapene som er med på å dekke tapene forårsaket av ILA.

 10. Høringssvar – endring i advokatregelverket – forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv.

  Det vises til høringsbrev av 12.08.20 om høring om endring i advokatregelverket – forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv. Finans Norge avgir her merknader

 11. Godkjenning av yrkesskade og yrkessykdom i folketrygden

  Vi viser til e-post 2. april 2020 fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, med innspill knyttet til koronasmitte/covid-19 og folketrygdens yrkessykdomsregelverk.