Publisert

Høringssvar – forslag om å innføre frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker

Det vises til brev av 08.06.21 der forslag om å innføre frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker sendes på høring. Høringsfristen var 09.09.21, men etter henvendelse ble Finans Norge gitt utsettelse på å inngi høringssvar til 23.09.21.

I høringsnotatet har Statens Vegvesen både på s. 12 og 14 i vist til at praksis i dag er at
dersom et kjøretøy blir avregistrert så stoppes forsikringen automatisk. Statens
vegvesen synes å forutsette at dette videreføres ved den nye ordningen med frivillig
avregistrering.