Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

430 resultater

Type dokument
Velg område
430 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høring – NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool

  Det vises til høringsbrev av 19.03.19 der NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool sendes på høring.

 2. Høringsuttalelse - NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 29.05.19 vedrørende høring av NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats.

 3. Høring – særlige kapitalkrav for pantelån i Solvens II

  Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev datert 3. mai 2019 om forslag til endringer i kapitalkrav for boliglån i Solvens II-regelverket, vedlagt høringsnotat fra Finanstilsynet.

 4. Høring av fornyelsen av læreplaner i Kunnskapsløftet (LK20) og Kunnskapsløftet samisk (LK20S)

  Finans Norge har sendt innspill direkte til de enkelte fagene, men i tillegg velger vi å sende våre kommentarer samlet i dette brevet.

 5. Høring – forslag til ny barnevernlov

  Det vises til høringsbrev av 04.04.19 der forslag til ny barnevernlov sendes på høring. Høringsfristen er 01.08.19.

 6. Høringsuttalelse - skattemeldingen for næringsdrivende på standardisert digitalt format

  Finans Norge viser til Skattedirektoratets høringsnotat av 15.03.19 om skattemeldingen for næringsdrivende på standardisert digitalt format.

 7. Høring – endringer i konkursregisterforskriften

  Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 07.03.19 med forslag til endring av konkursregisterforskriften for at opplysninger om konkurskarantene i Konkursregisteret skal bli lettere tilgjengelige.

 8. Høringsuttalelse – Forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle betalingstjenester

  Finans Norge viser til departementets brev 13.03.2019 vedrørende endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.

 9. Høringsuttalelse – nytt VPS’ Regelverk

  Finans Norge viser til Verdipapirsentralen AS’ (VPS) forslag av 22.03.19 om nytt VPS’ Regelverk for registreringsvirksomheten og tilknyttede tjenester (VPS’ Regelverk). Det gjøres oppmerksom på at VPS har gitt Finans Norge utsatt frist til 16.05.19 med å innlevere sitt høringssvar.

 10. Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

  Finans Norge viser til brev fra Finanstilsynet 14.03.19 om praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov.

 11. Opplysningsplikt om skatteplanleggingspakker mv.

  Finans Norge viser til at utvalget blant annet er bedt om å vurdere behovet for en egen opplysningsplikt om skatteplanleggingspakker mv.

 12. Utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2019 – høringssvar

  Vi viser til Finanstilsynets høringsbrev 25.03.19 med forslag til utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2019

 13. Behov for avklaringer i reglene om aksjesparekonto

  Finans Norge ønsker å ta opp med Finansdepartementet at det foreligger en problemstilling knyttet til ordningen med aksjesparekonto som krever en snarlig avklaring.

 14. Høring – Advokatforeningens anmodning om å stadfeste Regler for god advokatskikk (RGA) pkt. 1.4 som del av Advokatforskriften

  Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 09.01.19 med Advokatforeningens anmodning om å stadfeste Regler for god advokatskikk (RGA) punkt 1.4 som del av Advokatforskriften.

 15. Finansdepartementet bør vurdere norsk pilar 2-praksis

  I brev til Finansdepartementet 27.04.18, om norsk gjennomføring av EUs soliditetsregelverk (CRR/CRD IV), har Finanstilsynet anført bruk av pilar 2-krav for å motvirke effektene av EØS-tilpasningen.

 16. Høring - finansforetakslovens regler om utbytte

  Finans Norge viser til departementets brev 19.12.18 vedrørende Finanstilsynets forslag til å presisere utbyttereglene for finansforetak.

 17. Høring- endringer i aksjelovene (SRD II mv.)

  Finans Norge viser til departementets brev 31.01.18 vedrørende endringer i aksje- og allmennaksjeloven for gjennomføring av aksjonærrettighetsdirektivet (SRD II) mv.