Publisert

Høringsuttalelse - forslag til forskriftsendringer - IFRS 9 for livsforsikringsforetak mv.

Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 28.05.20 der det var vedlagt et høringsnotat med forslag om endringer i årsregnskapsforskrifter knyttet blant annet til anvendelse av IFRS 9 i forsikringsforetak og pensjonskasser.

Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.