Publisert

Høringssvar – ny lov om pengespill

Det vises til Kulturdepartementets brev 29.06.20 om høring om ny lov om pengespill. Finans Norge avgir her merknader. Finans Norge mener det er positivt at reguleringen av pengespill samles i én lovog at det innføres ytterligere tiltak for sikre trygge pengespill. Vi har følgende hovedsynspunkter

Det må tydeliggjøres at bestemmelser som er utformet med sikte på aktører som tilbyr
ulovlige pengespill ikke gis anvendelse på finansforetak (eksempelvis medvirkningsforbud og
tilgang til lokaler)