Publisert

Høring – Forsvarlig byggkvalitet – rapport fra Byggkvalitetsutvalget – forslag om endringer i plan- og bygningsloven

Finans Norge viser til departementets høring datert 26.02.2020 med frist for merknader 01.09.2020.

Det foreslås i rapporten, ulike tiltak med sikte på økt byggkvalitet. Vi er generelt positivt
innstilt til grep som bidrar til økt kvalitet gitt at det er kostnadseffektive løsninger og tiltak
som gir samfunnsmessig nytteeffekt og bedret stilling for forbruker.