Publisert

Høringsuttalelse – forslag til forskrifter til ny arvelov

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev 23.06.20 om høring om forslag til forskrifter til ny arvelov. Finans Norge avgir her merknader.

Arvingens innsynsrett presiseres ved ny arvelov og Finans Norge støtter en ytterligere
presisering av innsynsretten for arvinger som har fått utstedt skifteattest.