Publisert

Rapport om revisjon av inkassoloven – høring

Finans Norge viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring av rapporten Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven. Finans Norge er innvilget fristutsettelse for å besvare høringen til 15.08.20.

Finans Norge støtter alt vesentlig forslaget fra arbeidsgruppen som har foretatt en
gjennomgang av inkassoloven. Dersom departementet vurderer å gå utover de
forslagene som fremsettes, bør dette bli gjenstand for en ny utredningsprosess. I