Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

423 resultater

Type dokument
Velg område
423 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringsuttalelse – tilpasninger i kapitalkravene for banker

  Det vises til Finansdepartementets brev 25.06.19 om forslag til tilpasninger i kapitalkravene for banker.

 2. FINANCE NORWAY RESPONSE TO EIOPA CONSULTATION ON THE PROPSAL FOR GUIDELINES ON OUTSOURCING TO CLOUD SERVICE PROVIDERS

  Norway is a member of the industry association Insurance Europe (IE), and would thus draw the attention to their reply to this consultation.

 3. Høring - NOU 2019: 1 Overtakelsestilbud - frivillig og pliktig tilbud

  Verdipapirlovutvalgets forslag til revisjon av reglene om overtakelsestilbud i verdipapirhandelloven kapittel 6 med tilhørende forskrifter.

 4. Finans Norges høringssvar til NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

  Finans Norge er nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for finansnæringen i Norge ogrepresenterer om lag 240 finansbedrifter innenfor forsikring, bank og annen finansieringsvirksomhet.

 5. Høring – gjennomføring av EUs verdipapiriseringsforordning

  Det vises til høringsbrev av 21.06.19 med forslag til regler som gjennomfører verdipapiriseringsforordningen i norsk rett og relevante endringer i tilliggende norsk regelverk.

 6. Finans Norges høringssvar på TEGs taksonomirapport fra juni 2019

  Notatet gir en oppsummering av Finans Norges tilbakemeldinger gitt via EU-kommisjonens interaktive spørreskjema for tilbakemeldinger

 7. Finans Norges innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

  Finans Norge er nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for finansnæringen i Norge ogrepresenterer om lag 240 finansbedrifter innenfor forsikring, bank og annen finansieringsvirksomhet.

 8. Høringsuttalelse - Høring om endringer i arbeidsmiljøloven mv.

  Vi viser til departementets høringsbrev 06.06.2019 om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene, og en endring i arbeidsmarkedsloven.

 9. Høring – NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool

  Det vises til høringsbrev av 19.03.19 der NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool sendes på høring.

 10. Høringsuttalelse - NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 29.05.19 vedrørende høring av NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats.

 11. Høring – særlige kapitalkrav for pantelån i Solvens II

  Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev datert 3. mai 2019 om forslag til endringer i kapitalkrav for boliglån i Solvens II-regelverket, vedlagt høringsnotat fra Finanstilsynet.

 12. Høring av fornyelsen av læreplaner i Kunnskapsløftet (LK20) og Kunnskapsløftet samisk (LK20S)

  Finans Norge har sendt innspill direkte til de enkelte fagene, men i tillegg velger vi å sende våre kommentarer samlet i dette brevet.

 13. Høring – forslag til ny barnevernlov

  Det vises til høringsbrev av 04.04.19 der forslag til ny barnevernlov sendes på høring. Høringsfristen er 01.08.19.