Publisert

Høringsuttalelse - forslag til kildeskatt på renter og royalty mv

Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 27.02.20 der det bes om merknader til departementets forslag om å innføre kildeskatt på renter og royalty

Vi vurderer det som positivt og fornuftig at det foreslås å kun innføre kildeskatt på
rentebetalinger til nærstående selskaper i lavskatteland.