Publisert

Høring – overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv.

Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev av 21.04.20 med vedlagt høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet. I høringsnotatet foreslås det nye regler om overtredelsesgebyr og ledelseskarantene.

Finans Norge er positive til at Finanstilsynet har foretatt en samlet vurdering av
behovet for administrative sanksjoner.