Publisert

Høringssvar - lovforslag knyttet til overvann i plan- og bygningsloven

Høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: forslag til endringer i plan- og bygningsloven.

Høring fra Miljødirektoratet (på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet): forslag til
endringer i forurensningsloven og i vass- og avløpsanleggslova.