Publisert

Endring i misligholdsdefinisjonen

Finanstilsynet publiserte 08.12.2020 rundskriv 4/2020 om identifisering av misligholdte engasjementer.

Rundskrivet inneholder presiseringer til enkelte av kriteriene formisligholdsklassifisering i kapitalkravsforordningen (CRR art. 178), og det bygger på EBAs veiledning til anvendelse av misligholdsdefinisjonen i CRR, EBA-GL-2016-07, utgitt med hjemmel i CRR art. 178 nr. 7,og Finansdepartementets beslutning om beløpsgrenser for misligholdte engasjementer av 19.12.2019 fastsatt i tråd med EBAs tekniske standard EBA-RTS-2016-06