Publisert

Risikovekting av næringseiendomsengasjementer under standardmetoden

Finans Norge viser til at svenske myndigheter, innenfor rammen av et nasjonalt handlingsrom i EUregelverket, nylig har besluttet at næringseiendomslån under standardmetoden skal risikovektes med 50 prosent, mot tidligere 100 prosent, gitt at belåningsgraden på slike engasjementer ikke overstiger 50 prosent.1 Etter vårt syn bør samme regulatoriske endring gjennomføres i Norge, for å styrke standardmetodens risikosensitivitet