Publisert

HØRINGSUTTALELSE – GJENNOMFØRING AV BANKPAKKEN MV.

Det vises til Finansdepartementets brev 15.10.2020 om høring vedrørende gjennomføring avendringer i EUs bankregelverk — “bankpakken”.

Regelverksendringene som må gjennomføres som følge av bankpakken er i hovedsak
fullharmoniseringsregler der det ikke er anledning til å legge til eller trekke fra noe i
nasjonal rett, med mindre det fremgår et klart nasjonalt handlingsrom.