Publisert

Finans Norge høringssvar – endring i arveloven mv.

Det vises til høringsbrev av 14.04.21, hvor endringer i arveloven mv.

(begrensninger i ansvaret for arvelaterens forpliktelser) sendes på høring. Finans Norge avgir her våre merknader.