Publisert

Høringsuttalelse – Videreføring av midlertidig lov om rekonstruksjon

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 18.06.21, samt høringsvedlegg utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet, om forslag om videreføring av lov 7.

mai 2020 nr. 38 om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) frem til 1. januar 2023.