Publisert

Beregning av foretaksspesifikke krav til systemrisikobuffer og motsyklisk kapitalbuffer – høringsuttalelse fra Finans Norge

Finans Norge viser til Finanstilsynets brev 01.07.21 vedrørende høring om forskriftsendringer om beregning av foretaksspesifikke krav til både systemrisikobuffer og motsyklisk kapitalbuffer.

 Finans Norge avgir her merknader, og i vedlegg bemerkes enkelte av forskriftsutkastets regelverksreferanser og ordlydshenvisninger som etter vår vurdering er upresise.11. Merknader til forskriftsutkas