Publisert

Høring NOU 2021:1 regler om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning

Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev av 11.03.21, vedlagt Verdipapirlovutvalgets forslag til endringer i verdipapirhandelloven om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning.

Finans Norge støtter at tilsynet med overholdelsen av reglene om løpende informasjonsplikt
og utsatt offentliggjøring overføres fra markedsoperatøren til Finanstilsynet, og at
Finanstilsynet skal være tilbudsmyndighet. Det forutsettes at Finanstilsynet ved
gjennomføringen tilføres nødvendige og tilstrekkelige ressurser, kompetanse m.v., slik at bl.a.
veiledningsoppgaven knyttet til forståelse av regelverket og i forbindelse med konkrete tilbud
ivaretas på en god måte.