Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

63 resultater

Type dokument
Velg område
63 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringssvar – Forslag til forskrift om behandling av opplysninger om natur- og vannskader i Kunnskapsbanken

  Det vises til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps høringsbrev av 18.06.21, hvor forslag til forskrift om behandling av opplysninger om natur- og vannskader i Kunnskapsbanken sendes på høring

 2. Høringssvar – Framtidig forvaltning av fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) i Norge

  Det vises til høringsbrev av 22.12.20, med forslag til strategi for bekjempelse av ILA i Norge. Sykdomsutbrudd har vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, ikke bare for de direkte berørte oppdrettsselskapene, men også for forsikringsselskapene som er med på å dekke tapene forårsaket av ILA.

 3. Høringssvar – Konseptvalg for et nytt system for veibruksavgift og bompenger

  På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Skatteetaten og Statens vegvesen gjennomført en konseptvalgutredning for fremtidig system for fastsettelse og innkreving av veibruksavgift og bompenger.

 4. Høringssvar – NOU 2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi

  Vi viser til høringsbrev datert 12.12.2018 om rapport fra utvalg som har vurdert klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi.

 5. Høringssvar om innføring av regler om global minimumsbeskatning i norsk rett (pilar 2)

  Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev fra 6. juni 2023 av forslag om innføring av regler om global minimumsbeskatning i Norge. Finans Norge ber departementet vurdere om det kan gjøres noen avgrensninger i utvidelsen, slik at rapporteringsforpliktelsen blir mindre byrdefull for de berørte konsernene.

 6. Høringsuttalelse - endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 14.10.19 hvor det var vedlagt et høringsnotat fra Finanstilsynet om endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak.

 7. Høringsuttalelse - endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsforetak og pensjonsforetak

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 26.02.18 vedrørende høring av forslag til endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsforetak og pensjonsforetak. Forslaget er utarbeidet av Finanstilsynet.

 8. Høringsuttalelse - forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforeta

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 07.02.18 vedrørende forslag om endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak

 9. Høringsuttalelse - NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 29.05.19 vedrørende høring av NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats.

 10. Høringsuttalelse - utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 26.02.18 vedrørende høring av utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak.

 11. Høringsuttalelse «På trygg grunn- bedre håndtering av kvikkleirerisiko»

  Finans Norge er positiv til utvalgets anbefalinger for nasjonal handlingsplan hvor blant annet det foreslås at aktørenes ansvar skal tydeliggjøres, økt bevilgning til sikringstiltak samt øke kunnskap og kompetanse for forebygging av kvikkleireskred.

 12. Innspill til Innlandet fylkeskommunes Regional plan for samfunnstryggleik

  Finans Norge synes det er svært positivt at Innlandet gjennom denne planen arbeider medsamfunnssikkerhet på tvers av forvaltningsnivå, fag og organisasjoner.

 13. Klimaendringene krever økt satsing på forebygging av naturskader

  Klimaendringene rammer Norge med skader på liv, helse, matproduksjonen, infrastruktur og eiendom. Dette påvirker også næringsvirksomhet og verdiskapning.

 14. Nordic insurers are strongly against EC’s proposal on IRRD

  The Nordic insurance industry (Insurance Sweden, Finance Finland, Finance Iceland, Insurance & Pension Denmark and Finance Norway) are strongly against European Commission’s (EC’s) proposal of Insurance Recovery and Resolution Directive (IRRD).

 15. Pilar 2-vurdering av risiko knyttet til eierandeler i forsikringsforetak

  Det vises til Finanstilsynets brev 14.12.17 om forslag til metode for vurdering av eierrisiko knyttet til eierandeler i hel- og deleide forsikringsforetak.

 16. Prop. 107 S (2020-2021) – risiko risikoavlastning av garantier til Reisegarantier og forlengelse av omstillingsordningen

  Brevet fra Finans Norge gikk både til Næringskomiteen og Nærings- og fiskeridepartementet: Vi viser til Prop. 107 S (2020-2021) – risikoavlastning av garantier til Reisegarantier og forlengelse av omstillingsordningen.