Publisert

Høringsuttalelse - NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats

Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 29.05.19 vedrørende høring av NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats.

Finans Norges mener at en effektiv ressursbruk tilsier minst mulig unntak fra
merverdiavgiftsplikten og at alle varer og tjenester skattlegges med samme sats.