Pilar 2-vurdering av risiko knyttet til eierandeler i forsikringsforetak

Det vises til Finanstilsynets brev 14.12.17 om forslag til metode for vurdering av eierrisiko knyttet til eierandeler i hel- og deleide forsikringsforetak.

Finans Norge verdsetter muligheten til å kunne uttale seg før innføring av nye metoder eller endringer i prinsipper for ICAAP og/eller SREP.