Publisert

Høringsuttalelse - endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak

Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 14.10.19 hvor det var vedlagt et høringsnotat fra Finanstilsynet om endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak.

 De foreslåtte endringene gjelder regnskapsføring av premierabatter og utsatt skatt.