Høringsuttalelse - endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsforetak og pensjonsforetak

Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 26.02.18 vedrørende høring av forslag til endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsforetak og pensjonsforetak. Forslaget er utarbeidet av Finanstilsynet.

Finanstilsynet foreslår at IFRS 9 Finansielle instrumenter innføres for alle forsikrings- og
pensjonsforetak fra 2021, dvs. fra samme tidspunkt som IFRS 17 Forsikringskontrakter trer i
kraft.