Publisert

Høringsuttalelse «På trygg grunn- bedre håndtering av kvikkleirerisiko»

Finans Norge er positiv til utvalgets anbefalinger for nasjonal handlingsplan hvor blant annet det foreslås at aktørenes ansvar skal tydeliggjøres, økt bevilgning til sikringstiltak samt øke kunnskap og kompetanse for forebygging av kvikkleireskred.

For å begrense risikoen for kvikkleireskred må det settes av nok midler både til kartlegging,
kompetanseheving og forebygging.