Høringsuttalelse - utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner

Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 26.02.18 vedrørende høring av utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak.

Vi støtter forslaget til reguleringsform som innebærer at det innledningsvis i
årsregnskapsforskriften for banker mv. gis en generell bestemmelse om at kravene i
IFRS gjelder med mindre noe annet følger av forskriften