Høringssvar – NOU 2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi

Vi viser til høringsbrev datert 12.12.2018 om rapport fra utvalg som har vurdert klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi.

Klimarisikoutvalget har leverte en god rapport som tegner et forståelig og pedagogisk
bilde av en alvorlig samfunnsutfordring.