Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

404 resultater

Type dokument
Velg område
404 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høring - revisjon av VPO NOK Regelverket

  Finans Norge viser til forslag fra Verdipapirsentralen AS (VPS) av 20.12.18 om endring av VPO NOK Regelverket, som ble sendt på begrenset høring.

 2. Norsk skjevregulering må avvikles

  EUs kapitalkravsregler ventes snart inntatt i EØS-avtalen, og de vil da få full virkning fornorske banker.

 3. Høringsuttalelse - grenser for vesentlig beløp for identifisering av misligholdte engasjementer

  Det vises til Finansdepartementets brev 30.10.18 om Finanstilsynets forslag til grenser for vesentlig beløp for identifisering av misligholdte engasjementer. Finans Norge avgir her merknader til forslaget.

 4. Høringssvar – utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter

  Det vises til departementets høringsnotat av 26.11.18 med forslag til en ny lov om vern av forretningshemmeligheter.

 5. Høring – enpersonsutredning om formuesrettslige lovvalgsregler

  Det vises til høringsbrev av 02.10.18 om enpersonsutredningen «Utredning om formuesrettslige lovvalgsregler».

 6. Høring – om långivers utlånsvirksomhet ved lånebasert folkefinansiering

  Det vises til høringsbrev og høringsnotat av 01.11.18 vedrørende långivers utlånsvirksomhet ved lånebasert folkefinansiering.

 7. Lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra EU - høring

  Finans Norge har mottatt på høring departementets høringsnotat datert 04.10.18 om forslag til regelverksendringer som følge av Storbritannias uttreden av EU (Brexit).

 8. Høringsuttalelse om energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

  Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 28.9.2018 vedrørende NOU 2018:12 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland.

 9. Overføring av verdipapirer mellom aksjesparekontoer – behov for senere ikrafttredelse og utfyllende regler

  I Prop. 1 LS (2018 - 2019) Skatter, avgifter og toll 2019 foreslås det enkelte endringer i ordningen med aksjesparekonto som ble innført 1. september 2017.

 10. Finans Norges høringsuttalelse - verdipapirforetaks tilknyttede agenter

  Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev 03.10.18, med Finanstilsynets forslag til endringer i verdipapirforskriftens regler om tilknyttede agenter.

 11. Endring i finansforetaksloven § 16-2 om utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret - høringssvar

  Det vises til høring om endring i finansforetaksloven § 16-2 om utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret med svarfrist 05.11.18.

 12. Innspill til ny melding om statens eierskap

  Det overordnede målet for all eierskapsutøvelse i forretningsmessige virksomheter, både offentlig og privat, må være å bidra til best mulig verdiskaping over tid.

 13. Høring - Personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond

  Det vises til Finansdepartementets brev av 21.09.18, hvor Finanstilsynets høringsnotat av 10.09.18 med utkast til endringer i verdipapirfondforskriften om ansattes egenhandel sendes på høring.

 14. Høring – forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen

  Det vises til departementets høringsnotat av 12.07.18 forslag til endringer i tvisteloven -tvistelovevalueringen.

 15. Høringssvar: Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten

  Vi viser til departementets høringsbrev 3.7.2018 om forslag til styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

 16. Forslag til forskrift om betalingstjenester – høringssvar

  Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev 05.07.18 om forslag til forskrift om betalingstjenester med høringsfrist 05.10.18.