Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

430 resultater

Type dokument
Velg område
430 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Forskrift om digitalt dødsbo

  Finans Norge viser til forskrift om digitalt dødsbo som ble sendt på høring den 06.05.2024, med høringsfrist 05.07.2024.

 2. Finans Norges redegjørelse etter åpenhetsloven

  Dette dokumentet er en redegjørelse av Finans Norges aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven. Formålet med redegjørelsen er å kommunisere utad og gi allmennheten innsikt i Finans Norges arbeid med aktsomhetsvurderinger.

 3. Konkurranse i bankmarkedet – Bankbyttetjenester

  17. juni avga Finans Norge svar på Finansdepartementets brev datert 26. april 2024, der departementet ba om innspill på mulige forbedringer i bankbyttetjenestene i Norge.

 4. Tiltak for å redusere systemrisiko i Norge

  18. juni sendte Finans Norge et brev til Finansdepartementet om tiltak for å dempe systemrisikoen. Finans Norge oppfordrer Finansdepartementet til å initiere en utredning av hvordan systemrisikoen i Norge kan dempes.

 5. Forslag om endret forfallstidspunkt for forskuddstrekk mv. og avvikling av krav om skattetrekkskonto

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev datert 25.03.2024, hvor det fulgte med et høringsnotat der departementet foreslår endringer i arbeidsgivers håndtering og betaling av forskuddstrekk mv. Les Finans Norges innspill.

 6. Forslag til regler om rekonstruksjonsforhandling

  Finans Norge mener høringsforslaget ikke er tilstrekkelig for å ivareta sikrede kreditor, og tilbyr fortsatt dialog med departementet for eventuelle oppklaringer.

 7. Forslag til gjennomføring av MiCA og TFR II i norsk rett

  Finans Norge støtter de foreslåtte endringene i hvitvaskingsregelverket, men har kommentarer til høringsnotatets pkt. 12.3.4 og krav til forsterkede kundetiltak.

 8. Innspill til ny lov om Finanstilsynet

  Finans Norge viser til Stortingets finanskomitéens behandling av sak Regjeringens forslag til ny finanstilsynslov. Vi støtter i all hovedsak lovforslaget, med de justeringer departementet har foretatt etter høringsrunden. Finans Norge har likevel noen kommentarer som vi ber komitéen følge opp.

 9. Finansdepartementets vurdering av systemrisikobufferen i 2024

  Finans Norge anmoder om at Finansdepartementet i oppfølgingen av Norges Banks råd om systemrisikobufferen sikrer at ulike bufferkrav har separate - og såldes ikke delvis overlappende - begrunnelser i tråd med EUs kapitalkravsregelverk. Les hele brevet fra Finans Norge.

 10. Nye regler om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren (DORA)

  Finans Norge er positive til Finansdepartementets forslag om å implementere DORA gjennom en ny lov om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren. DORA som innebærer en harmonisering av regelverkene i EU, vil bidra til å styrke både motstandsdyktigheten og IKT-sikkerheten, men også samarbeidet i det internasjonale finansmarkedet.

 11. Finans Norges innspill til Stortingets behandling av Finansmarkedsmeldingen 2024

  Her er utfyllende kommentarer fra Finans Norge til årets høring i stortingets finanskomite om behandlingen av årets finansmarkedsmelding. Høringen ble avholdt tirsdag 7. mai 2024.

 12. Endringer i hvitvaskingsforskriften - kontantkort for asylsøkere

  I dette høringssvaret får du Finans Norges hovedsynspunkter på Finansdepartementets høringsbrev med forslag om endringer i hvitvaskingsforskriften § 4-2a.

 13. Kapitalkrav for lån med pant i landbrukseiendom

  Finanstilsynet har tidligere lagt frem forslag som kunne økt kapitalkravene kraftig for banker som finansierer en stor del av det norske landbruket. Nå har Finanstilsynet foreslått nye regler for landbrukslån som kan hindre økte kapitalkrav som bidrar til dyrere landbrukslån.

 14. Finanstilsynets forvaltningspraksis ved omsøking av nye IRB-modeller

  Finans Norge er orientert om siste års prosesser knyttet til Finanstilsynets godkjenning av omsøkte interne modeller (IRB) for norske banker. Tilsynets forvaltningspraksis knyttet til søknader fra og enkeltvedtak overfor de aktuelle bankene, foranlediger noen kommentarer og spørsmål.

 15. Brev til Forbrukerrådet om termingebyrer for lån

  Finans Norge er kjent med at Forbrukerrådet har sendt henvendelse til flere banker med ulike spørsmål knyttet til termingebyrer for lån. Finans Norge støtter ikke Forbrukerrådets forståelse av gebyret, og har sendt brev for å oppklare situasjonen.

 16. Norges Banks vurdering av systemrisikobufferkravet våren 2024

  I dette brevet retter Finans Norge særlig oppmerksomheten mot resiprokeringen av den norske systemrisikobufferen og samtidig understreke at norske myndigheter bør søke å oppnå en ordinær og fullverdig resiprokering fra alle relevante EU/EØS-stater.

 17. Norden og Baltikums anbefalinger for EU i perioden 2024-2029

  Finans Norge har sammen med bankforeningene i Norden og Baltikum etablert anbefalinger for EU i perioden 2024-2029. Her kan du lese innspillene.

 18. Nøytrale merverdiavgiftsregler ved leasing av personkjøretøy

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 01.11.2023 vedrørende høring av forslag til endringer i regler om tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift når personkjøretøy blir videresolgt eller omdisponert til bruk som ikke ville gitt rett til fradrag. Finans Norge mener at lovendringen som foreslås i høringsnotatet ikke bør gjennomføres.

 19. Endringer i lov om register over reelle rettighetshavere

  Her finner du Finans Norges svar til Finansdepartementets høringsbrev av 08.12.2023 om forslag til endringer i lov om register over reelle rettighetshavere. Registeret har som formål å gi økt åpenhet om de fysiske personene som står bak virksomheter.

 20. Innspill til stortingsmelding om endringer i pensjonssystemet

  Finans Norge støtter regjeringens forslag som skal styrke den finansielle og sosiale bærekraften i pensjonssystemet, men påpeker at det er viktig at tjenestepensjonene tilpasses parallelt og samtidig med endringene i folketrygden. Les Finans Norges innspill.