Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

430 resultater

Type dokument
Velg område
430 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høring – Midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med Covid 19-utbruddet

  Finans Norge viser til departementets høringsnotat av 27.03.20 med forslag til midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven.

 2. Vedr henvendelse om koronakrisen og forsikringsutfordringer

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 26.03.2020, og vil under her gi Finansdepartementet innspill vedrørende de to temaene som er tatt opp av Norske Forsikringsmegleres Forening.

 3. Høringssvar - Forslag til forskrifter om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven

  Det vises til høringsbrev av 23.03.20, med forslag til forskrifter om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven.

 4. Anmodning om økt fleksibilitet under boliglånsforskriften som følge av koronakrisen

  I gjeldende boliglånsforskrift, med henvisning til bestemmelsen om avdragsplikt, angis det at finansforetakene likevel kan gi avdragsutsettelse på grunn av omstendigheter som inntrer i lånets løpetid og som midlertidig forverrer kundens betalingsevne (der avdragsplikt i utgangspunktet er pålagt og uten at fleksibilitetskvotene kommer til anvendelse).

 5. Høringsuttalelse – Endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter

  Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 10.12.2019 samt høringsnotatet utarbeidet av Finanstilsynet, om forslag til endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter

 6. Spørsmål om CRR-definisjon av «finansiering av spekulativ investering i fast eiendom»

  Finans Norge har mottatt henvendelser fra medlemmer som anser at innføringen av kapitalkravsforordningen (CRR) i norsk rett har medført en endring hva gjelder risikovekting under standardmetoden av visse eiendomsengasjementer.

 7. Krav til IRB-modeller – Finans Norges svar

  Det vises til Finanstilsynets brev 24.01.20 med vedlegg om utkast til rundskriv om krav til IRB-modeller.

 8. Høring - endringer i kapitalkravsforordningen for problemlån

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev 18. november 2019, vedlagt høringsnotat om gjennomføring av forordning (EU) 2019/630 i norsk rett.

 9. NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk – Finans Norges høringssvar

  Det vises til brev fra Finansdepartementet 04.11.19 om høring om NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk. Finans Norge fremmer her enkelte merknader

 10. Comments on EIOPA’s Consultation paper on the Opinion on the 2020 Review of Solvency II

  Finance Norway is the industry organization for the financial industry in Norway, representing 240 financial companies with 50,000 employees.

 11. Gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet – Finans Norges synspunkter

  Det vises til brev fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 08.11.19 hvor det bes om innspill til oppfølgingen av delrapport fra fase 3 i områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

 12. Anmodning om opphør av gulvrapportering

  Finansdepartementet bekjentgjorde 05.12.19 at det snart vil vedta forskriftsendringer som setter EUs kapitalkravsregler i kraft med virkning fra 31.12.19.

 13. Høringsuttalelse – Ny låneforskrift

  Det vises til Norges Banks høringsbrev 25.10.2019 om forslag til ny låneforskrift. Finans Norge avgir her sine merknader.

 14. Høringsuttalelse - endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 14.10.19 hvor det var vedlagt et høringsnotat fra Finanstilsynet om endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak.

 15. Høring - Endringer i konkursloven §§ 79 og 138 og panteloven § 6-4

  Finans Norge viser til departementets høringsnotat av 29.08.19 med lovforslag om endringer i konkursloven § 79 og § 138 og panteloven § 6-4.

 16. Høring om endringer i ekomforskriften om krav til entydig identifisering av sluttbruker

  Finans Norge støtter departementets forslag om endringer i ekomforskriften for å tydeliggjøre kravene til at tilbyder av offentlig telefontjeneste skal sørge for entydig identifisering av sluttbrukere ved inngåelse, endring og oppsigelse av avtale, herunder ved portering av telefonnummer.

 17. Høringsuttalelse - NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

  Det vises til Finansdepartementets brev av 02.09.19 hvor skatterådgiverutvalgets utredning NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt sendes på høring.