Publisert

Høring – endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven

Vi viser til departementets høringsbrev av 2. juli 2020. Nedenfor gis Finans Norges synspunkter på forslagene som er fremmet i høringsbrevet del I.

Finans Norge er imot at gjengjeldelsessaker skal legges til nemndsbehandling, og mener at sakene bør behandles
av de alminnelige domstolene.