Publisert

Bankpakkeutredningen – behov for presisering av høringsnotatets omtale av krav til etterstillelse og tellende kapital

Finans Norge viser til departementets høringsbrev 15.10.20 vedrørende forslag til norsk gjennomføring av endringer i EUs bankregelverk – «bankpakken».

Forslaget er utarbeidet av
en arbeidsgruppe ledet av Finanstilsynet, men Finans Norge har vært tilknyttet arbeidet
gjennom en referansegruppe og er således godt kjent med rapportens materielle sider.